Algemene Cursusvoorwaarden

Algemene cursus voorwaarden met betrekking tot deelname aan de cursussen die door Kopos gegeven worden.

Artikel 1: Aanmelding

Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient door de cursist uitsluitend schriftelijk te geschieden door de gevraagde persoonlijke gegevens op de website te versturen. Na ontvangst van deze persoonlijke gegevens ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestigingsbrief  met daarin vermeld het bedrag van het te betalen cursusgeld. Na ontvangst van het cursusgeld ontvangt de cursist de definitieve bevestiging van inschrijving, samen met een factuur. De factuur wordt pas verstuurd na ontvangst van de betaling, met daarop vermeld; Deze factuur is reeds voldaan.

Artikel 2: Cursuskosten en cursusverplichtingen

De cursus kosten dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging van de cursus te zijn voldaan op het rekeningnummer ABN AMRO Almere 49.54.69.904 t.n.v. J.M. van de Schoor. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, dan heeft Kopos het recht de cursist de toelating tot de cursus te weigeren door middel van eenzijdige annulering en valt de afhandeling hiervan onder artikel 4 / Annulering

Artikel 3: Inschrijving

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Wanneer de volledige cursuskosten voldaan zijn is de inschrijving definitief. Bij een inschrijving voor een cursus verplicht de cursist zich tijdig aanwezig te zijn en alle cursusdagen en/of dagdelen te volgen. Het is niet toegestaan om in geval van ziekte of verhindering van de oorspronkelijke cursist een vervanger te sturen.

Artikel 4: Annulering

Annuleringen door cursisten dienen altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het verzetten van een van de cursussen geldt als annulering.

Een annulering zonder opgave van een dringende reden zoals bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, ziekte, ziekenhuis opname (bewijs arts) sterfgeval in familie, wordt niet gehonoreerd in een terugbetaling. Kopos zal altijd een passend alternatief aanbieden in de vorm een
nieuwe datum.
Indien de wederpartij een overeenkomst met een goede reden annuleert, worden annuleringskosten* in rekening gebracht. Onverminderd het recht van Kopos op redelijke schadevergoeding, inclusief volledige compensatie van gederfde winst. Afhankelijk waarop Kopos de schriftelijke annulering ontvangt worden annuleringskosten in rekening gebracht.
Bij een VoordeelPakket wordt berekend de periode vanaf de dag van annulering en de 1e cursusdag.

De volgende annuleringskosten* worden in rekening gebracht bij annulering met een goede reden (zie hierboven)

  • Van 90 tot 60 dagen voor aanvang van de cursus: administratiekosten ad € 20,00
  • Van 60 tot 42 dagen voor aanvang van de cursus: 45% van de cursuskosten
  • Van 42 tot 35 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van de cursuskosten
  • Van 35 tot 28 dagen voor aanvang van de cursus: 60% van de cursuskosten
  • Van 28 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus: 75% van de cursuskosten
  • Van 14 tot 1 dag voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus: 100% van de cursuskosten

Indien men een Voordeel pakket heeft gekocht wordt de datum van de eerste geplande cursus aangehouden voor berekening en worden de annuleringskosten in rekening gebracht zoals hierboven vermeld

Een cursist kan 1x een cursus naar een latere datum verschuiven (annuleren) met opgave van een geldige reden, zoals persoonlijke omstandigheden, ziekenhuisopname (bewijs arts) sterfgeval in familie (bewijs). De cursist dient gelijktijdig bij de annulering te vermelden op welke datum hij/zij de geannuleerde cursus wil inhalen. Dit dient te geschieden, voor de datum van de geannuleerde cursus. Indien er na de datum van de geannuleerde cursus geen nieuwe datum is doorgegeven aan de opleider, komt deelname aan deze cursus te vervallen. Ook bij het nogmaals willen verschuiven van de cursus (2e keer), komt de deelname aan deze cursus te vervallen, ongeacht de reden.

Kopos behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers of bij calamiteiten een cursus te annuleren.
Deze omstandigheid/overmacht wordt niet gehonoreerd in een terugbetaling. Kopos zal altijd een passend alternatief aanbieden in de vorm van een nieuwe cursusmogelijkheid en/of datum.

Artikel 5: Betalingsverplichting

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de cursist. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht. De cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres

Artikel 6: Auteursrechten

Alle rechten van het door Kopos verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Kopos. Zonder schriftelijke toestemming van Kopos is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Kopos worden verzorgd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist. Kopos is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan de cursist of aan het eigendom van de cursist.

Kopos is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van de persoonlijke bezittingen van de cursist.

Kopos is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede cursist.

Kopos is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

Artikel 8: Gezondheidsverklaring

Inschrijving voor een cursus impliceert automatisch en onmiddellijk dat de cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan Kopos dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Artikel 9: Absentie

Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) wordt niet overgegaan tot het terugbetalen van (een deel van) het cursusgeld . Het is niet toegestaan om in geval van ziekte of verhindering van de oorspronkelijke cursist een vervanger te sturen.

Artikel 10: Klachten

Eventuele klachten dienen schriftelijk en per aangetekende brief te worden ingediend bij Kopos en zullen te allen tijde eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kopos en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijzigingen en vindplaats van de cursusvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Regio Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.

Cursus Deep Tissue Massage 25 en 26 mei - Nieuwegein

Leer professionele handgrepen en technieken die diep inwerken op bindweefsel en spieren, om klachten te verhelpen.

Kopos, uw coach op maat!

meer informatie